اخبار شرکت

چهاردهمین نمایشگاه تخصصی بین المللی ساخت تجهیزات صنعت نفت خوزستان

همراهان گرامی با درود با کمال مسرت شما را به بازدید از غرفه شرکت صنایع کنترل دقیق پارت در چهاردهمین

سیزدهمین نمایشگاه تخصصی ساخت تجهیزات صنعت نفت خوزستان 1401

سیزدهمین نمایشگاه تخصصی ساخت تجهیزات صنعت نفت خوزستان 1401 سالن خلیج فارس – غرفه 236 زمان : 17 بهمن الی