موضوع قرارداد

برنامه نویسی PLC S7 و راه اندازی سه دستگاه کمپرسور چیلر واحد CA
شماره قرارداد 1034
مدت قرارداد 1 ماه
کارفرما شرکت پتروشیمی اروند
محل اجرای پروژه شرکت پتروشیمی اروند