موضوع قرارداد

DELTA V UP DATE خرید و اجرا
شماره قرارداد 1039
مدت قرارداد 6 ماه
کارفرما شرکت پتروشیمی فن آوران
محل اجرای پروژه شرکت پتروشیمی فن آوران