موضوع قرارداد

UPGRADING OF ABB DCS MONITORING SOFTWARE
شماره قرارداد 1030
مدت قرارداد 6 ماه
کارفرما شرکت پتروشیمی غدیر
محل اجرای پروژه شرکت پتروشیمی غدیر