موضوع قرارداد

کابل کشی و تعویض رله های الکتروموتورهای 6 کیلو ولت واحد143 و 121

شماره قرارداد 2010
مدت قرارداد 4 ماه
کارفرما شرکت گاز پارس جنوبی
محل اجرای پروژه شرکت گاز پارس جنوبی