موضوع قرارداد

پروژه اتوماتیک نمودن تعویض و شستشوی RVF های واحد CTA 1

شماره قرارداد 1064
مدت قرارداد 10ماه
کارفرما شرکت پتروشیمی شهید تندگویان
محل اجرای پروژه شرکت پتروشیمی شهید تندگویان