موضوع قرارداد

نگهداری ، تعمیر و ارتقا کامپیوتر های صنعتی PLC ، و تجهیزات جانبی آن
شماره قرارداد 1050
مدت قرارداد 2 ماه
کارفرما شرکت آبنیرو پتروشیمی بندر امام
محل اجرای پروژه شرکت آبنیرو پتروشیمی بندر امام
بازگشت به لیست

نمونه پروژه های مشابه