موضوع قرارداد

نصب و راه اندازی 8 دستگاه (LT جدید ) سطح سنج راداری واحد الفین
شماره قرارداد 1052
مدت قرارداد 2 ماه
کارفرما شرکت فرآورش پتروشیمی بندر امام
محل اجرای پروژه شرکت فرآورش