موضوع قرارداد

نصب و راه اندازی تعداد 6 دستگاه جریان سنج از نوع Ultrasonic In Line و 4 دستگاه جریان سنج Ultrasonic Insertion Type

شماره قرارداد 2010
مدت قرارداد 7 ماه
کارفرما شرکت پتروشیمی بندر امام
محل اجرای پروژه شرکت فرآورش