موضوع قرارداد

نصب و راه اندازی تعداد 11 جریان سنج از نوع MASS FLOW METER واحد CF

شماره قرارداد 1058
مدت قرارداد 6 ماه
کارفرما شرکت پتروشیمی بندر امام
محل اجرای مجتمع فرآورش