موضوع قرارداد

نصب ، تست و عملیات اجرایی سیستم حفاظت الکترونیک

شماره قرارداد 1069
مدت قرارداد 12 ماه
کارفرما شرکت پتروشیمی بندر امام
محل اجرای پروژه شرکت فرآورش