موضوع قرارداد

مهندسی خرید ، خرید کلیه تجهیزات ابزار دقیق

 

شماره قرارداد 1048
مدت قرارداد 1 ماه
کارفرما شرکت پتروساز آب
محل اجرای پروژه  شرکت پتروساز آب