موضوع قرارداد

مشاوره پروژه اتوماتیک نمودن تعویض و شستشوی RVF های PTA/CTA
شماره قرارداد 1040
مدت قرارداد 3 ماه
کارفرما شرکت پتروشیمی شهید تندگویان
محل اجرای پروژه شرکت پتروشیمی شهید تندگویان