موضوع قرارداد

عملیات نوسازی و بازسازی سه دستگاه پانل سیستم کنترل PLC کمپرسورهای واحد استحصال اتان

شماره قرارداد 1065
مدت قرارداد 2 ماه
کارفرما شرکت رامپکو
محل اجرای پروژه شرکت رامپکو