موضوع قرارداد

عملیات مهندسی ، خرید ، نصب و راه اندازی دو دستگاه دورسنج گلدباکس های A ,B واحد ازت شرکت آبنیرو

شماره قرارداد 1059
مدت قرارداد 5 ماه
کارفرما شرکت پتروشیمی بندر امام
محل اجرای پروژه شرکت آبنیرو