موضوع قرارداد

عملیات مربوط به سیویل ، مهندسی ، خرید ، نصب و راه اندازی یک عدد فلو ترانسمیتر(FRQI) بر روی لاین 3 اسید کلریدریک

شماره قرارداد 1054
مدت قرارداد 6 ماه
کارفرما شرکت مجتمع آبنیرو
محل شرکت مجتمع آبنیرو