موضوع قرارداد

عملیات خرید و خدمات پس از فروش سیستم کنترل Cooling
شماره قرارداد 1042
مدت قرارداد 2 ماه
کارفرما شرکت پتروشیمی فجر
محل اجرای پروژه شرکت ضخی صنعت