موضوع قرارداد

طراحی خرید و نصب و راه اندازی سیستم جرقه زن چاله سوخت

شماره قرارداد 1067
مدت قرارداد 6 ماه
کارفرما شرکت پتروشیمی بندر امام
محل اجرای پروژه مجتمع آبنیرو