موضوع قرارداد

خرید ، نصب ، برنامه نویسی و راه اندازی اتوماتیک نمودن مسیر RVF واحد CTA
شماره قرارداد 1046
مدت قرارداد 1 ماه
کارفرما شرکت پتروسازآب
محل اجرای پروژه شرکت پتروسازآب