موضوع قرارداد

طراحی ، نصب و پیش راه اندازی و آموزش سیستم برق و روشنایی
شماره قرارداد 1047
مدت قرارداد 1 ماه
کارفرما شرکت پتروساز آب
محل اجرای پروژه شرکت پتروساز آب