موضوع قرارداد

طراحی ، خرید و نصب و راه اندازی تجهیزات مربوط به توسعه DCS کنترل واحد HD پتروشیمی مارون

شماره قرارداد 1072
مدت قرارداد 7 ماه
کارفرما شرکت صنایع الکترونیک شیراز
محل اجرای پروژه شرکت صنایع الکترونیک شیراز