موضوع قرارداد

طراحی ،خرید نصب و راه اندازی سیستم IGNITER کوره ای واحد AR به صورت EPC

شماره قرارداد 1068
مدت قرارداد 12 ماه
کارفرما پتروشیمی بندر امام
محل اجرای پروژه شرکت فرآورش