موضوع قرارداد

خرید نصب و راه اندازی کنتور حافظه دار دیجیتال MCC PET

شماره قرارداد 1060
مدت قرارداد 2 ماه
کارفرما شرکت پتروشیمی تندگویان
محل اجرای پروژه شرکت پتروشیمی تندگویان