موضوع قرارداد

خرید ، نصب و راه اندازی PLC ، مربوط به SEQUENCE شیرین کننده های واحد NF
شماره قرارداد 1036
مدت قرارداد 10 ماه
کارفرما شرکت پتروشیمی بندرامام
محل اجرای پروژه شرکت فرآورش