موضوع قرارداد

تعمیرات اضطراری سیستم های کنترل

شماره قرارداد 1063
مدت قرارداد 24 ماه
کارفرما شرکت پتروشیمی شیمی بافت
محل اجرای پروژه پتروشیمی شیمی بافت