موضوع قرارداد

تعمیرات اضطراری سیستم های کنترل

شماره قرارداد 1063
مدت قرارداد 24 ماه
کارفرما شرکت پتروشیمی شیمی بافت
محل اجرای پروژه پتروشیمی شیمی بافت

بازگشت به لیست

نمونه پروژه های مشابه