موضوع قرارداد

UPGRADING OF ABB DCS MONITORING SOFTWARE

شماره قرارداد 1056
مدت قرارداد 6 ماه
کارفرما شرکت پتروشیمی غدیر
محل اجرای پروژه پتروشیمی غدیر