موضوع قرارداد

بهسازی سیستم کنترل ABB واحد OL

شماره قرارداد 1066
مدت قرارداد 6 ماه
کارفرما شرکت پتروشیمی بندر امام
محل اجرای پروژه مجتمع فرآورش