موضوع قرارداد

انجام عملیات تعمیرات اضطراری سیستم کنترل و مشاوره در خصوص تعمیر و نگهداری
شماره قرارداد 1041
مدت قرارداد 6 ماه
کارفرما شرکت پتروشیمی اروند
محل اجرای پروژه شرکت پتروشیمی اروند
بازگشت به لیست

نمونه پروژه های مشابه