موضوع قرارداد

انجام عملیات کالیبراسیون و نصب و راه اندازی تجهیزات ابزار دقیق واحد آب
شماره قرارداد 1045
مدت قرارداد 4 ماه
کارفرما شرکت پتروشیمی فجر
محل اجرای پروژه شرکت زلال ایران