موضوع قرارداد

انجام طرح های اصلاحی شماره 1011.1112.1015.008.388 و 956 ابزار دقیق

شماره قرارداد 3051
مدت قرارداد 6 ماه
کارفرما شرکت گاز پارس جنوبی
محل اجرای پروژه شرکت گاز پارس جنوبی