موضوع قرارداد

اصلاح و تکمیل 32 جریان سنج های مربوط به فرآیندهای داخلی

شماره قرارداد 1053
مدت قرارداد 2 ماه
کارفرما شرکت پتروشیمی بندر امام
محل اجرای پروژه شرکت پستا صنعت