موضوع قرارداد

اجرای عملیات فیتاپ ،جوش،تست وتحویل خطوط واحدهای CF&AR
FB-241A/B & FB-9020A/B

شماره قرارداد 2010
مدت قرارداد 2 ماه
کارفرما شرکت پتروشیمی بندر امام
محل اجرای پروژه شرکت فرآورش