موضوع قرارداد

اجرای عملیات خرید نصب و راه اندازی پنج دستگاه ترانسمیتر اختلاف فشار و یک عدد سوئیچ فشار گاز ورودی

شماره قرارداد 1073
مدت قرارداد 6 ماه
کارفرما شرکت پتروشیمی بندر امام
محل اجرای پروژه شرکت پتروشیمی بندر امام