موضوع قرارداد

اجرای عملیات تهیه ، نصب و راه اندازی تجهیزات ابزار دقیقی سیستم تزریق آب DM واحد PX
شماره قرارداد 1035
مدت قرارداد 6 ماه
کارفرما شرکت مجتمع فرآورش
محل اجرای پروژه شرکت مجتمع فرآورش