دوره های ما

محل برگزاری

 • مركز ره آوران فنون پتروشيمي
 • مركز ره آوران فنون پتروشيمي
 • مركز آموزش صنايع كنترل
 • مركز آموزش صنايع كنترل
 • جهت کارشناسان ابزار دقيق واحد الفين پتروشيمی بندر امام در مرکز آموزش صنايع كنترل
 • جهت کارشناسان شرکت پتروشيمی رجال و شركت شاخص واحد فراورش بندر امام در مرکز آموزش صنايع کنترل

نام دوره

 • برگزاري دوره پنوماتيك
 • دوره FIELD BUS
 • دوره Delta V
 • دوره PLC-S7 مقدماتي
 • دوره آموزشي Operation Centum 3000
 • آموزش شبکه های Field bus و سيستم کنترل ABB

محل برگزاری

 • مركز ره آوران فنون پتروشيمي
 • مركز ره آوران فنون پتروشيمي
 • مركز آموزش صنايع كنترل
 • مركز آموزش صنايع كنترل
 • جهت کارشناسان ابزار دقيق واحد الفين پتروشيمی بندر امام در مرکز آموزش صنايع كنترل
 • جهت کارشناسان شرکت پتروشيمی رجال و شركت شاخص واحد فراورش بندر امام در مرکز آموزش صنايع کنترل

نام دوره

 • برگزاري دوره پنوماتيك
 • دوره FIELD BUS
 • دوره Delta V
 • دوره PLC-S7 مقدماتي
 • دوره آموزشي Operation Centum 3000
 • آموزش شبکه های Field bus و سيستم کنترل ABB