ماموریت ما خلق ارزش از طریق ارائه خدمات ارزنده و متمایز جلب رضایت مشتریان با تکیه بر دانش و توان علمی و وفاداری کارکنان و ایجاد روحیه تیمی ، استفاده از تکنولوژی های روز و ایجاد روند کار مشخص و منعطف جهت پیش بینی و سازگاری با تغییرات محیطی می باشد

ما خود را در قبال و ظایفمان مسئول می دانیم .

آموزش ، ایجاد انگیزه ، جلب رضایت کارکنان حفظ و نگهداری کارکنان متعهد به عنوان اصول زیر بنایی ما شناخته می شود . ما بر آنیم ضمن سود آوری با توسعه قلمرو فعالیت  خود و بهره گیری از توانمندیها و با تکیه بر مدیریت علمی و تفکر سیستمی و خود باوری و بهبود مستمر عملکرد سازمان به هدف اصلی خود که رسیدن به حایگاه متعالی و کسب اعتبار لازم در صنعت کشور در عرصه داخلی و خارجی است دست یابیم ما بر این اعتقادیم با طرح ایده های خلاقانه و نو و پایبندی به مسئولیتهای اجتماعی در جهت توسعه همه جانبه سازمان و نهایت رضایتمندی ذینفعان گام برداریم .