موضوع قرارداد

شماره قرارداد

مدت قرارداد

کارفرما

Rexroth

 

9431124

 

5 ماه

پالایشگاه آبادان

 

Bently nevada

 

1511820062

 

4 ماه

انتقال گاز ایران

 

LEVEL GAUGE

 

4304140729

 

5 ماه

گاز پارس جنوبی

 

yokogawa

 

9359128

 

5 ماه

اسپک

 

Honey well

 

9450291

 

5 ماه

نفت پارس جنوبی

 

E+H,Fisher,Samson

 

15-C4049

 

5 ماه

نفت پارس

 

Veelok

 

9430691

 

5 ماه

پتروشیمی رازی

 

delta

 

0114/م ک د/1394

 

3 ماه

مناطق نفت خیز جنوب

 

DCS

 

947320003

 

3 ماه

صنایع الکترونیک شیراز

 

Pressure switch

 

93032

 

4 ماه

پتروشیمی فرآورش

 

POSITIONER

9211171-90-48

 

4 ماه

پالایشگاه آبادان

 

Bently nevada

 

04/خ م/95

 

5 ماه

نفت و گاز مارون

 

Bently nevada

 

3053/ف ش ما/93

12 ماه

نفت و گاز مارون

 

E+H

 

9300173

 

4 ماه

نفت و گاز مارون

 

yokogawa

 

9360103

 

6 ماه

پتروشیمی بندر امام

 

خرید 8 عدد فلومیتر

 

2894444

 

4 ماه

 

شرکت شیمی تکس اریا

 

Drive

 

9301759

 

4 ماه

فولاد اکسین خوزستان

 

Emerson

 

9340287

 

4 ماه

پالایشگاه آبادان

 

Pyrometer

 

9315800002

 

4 ماه

پالایشگاه آبادان

 

E+H

 

9240329

 

4 ماه

پتروشیمی شهید تند گویان

 

Seagelok

 

923430

 

5 ماه

 

پتروشیمی مارون

 

E+H

 

9230031

 

4 ماه

پتروشیمی شهید تندگویان

 

فلومیتر RAMC

 

1647RAMC

 

5 ماه

پتروشیمی شهید تندگویان

 

instrument

 

9259048

 

4 ماه

پتروشیمی بندر امام