مشتریان

پتروشیمی  بندرامام

شرکت پتروشیمی اروند

شرکت پتروشیمی غدیر

شرکت پتروشیمی مارون

شرکت پتروشیمی بوعلی

شرکت پژوهش فن آوران

شرکت پتروشیمی آریا ساسل

شرکت گاز پارس جنوبی

شرکت پتروشیمی تندگویان

شرکت پتروشیمی خوزستان

شرکت پتروشیمی کیمیا

شرکت پتروشیمی فرآورش

شرکت پتروشیمی بسپاران

شرکت پتروشیمی آب نیرو

شرکت کالای پتروشیمی

شركت پالايش نفت بندرعباس

پتروشیمی فن آوران

شرکت پتروشیمی شیمی بافت

شرکت پتروشیمی شیمی تکس

شرکت پتروشیمی  کارون

شرکت پتروشیمی  رازی

پتروشیمی مهر

پلایشگاههای فاز 1 تا 12

شرکت پتروشیمی فجر1-2

پالایشگاه آبادان

فولاد خوزستان

مناطق نفت خیز جنوب

شرکت کیمیاگران امروز

شرکت FPC

نفت و گاز گچساران

نفت گاز مارون

نفت و گاز کارون

شرکت پارس پویا کنترل

شرکت اریا روش ماهشهر